SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 ROZPOCZYNA NABÓR!

ZAPRASZAMY!

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż nasz rejon to następujące ulice:

Batalionów Chłopskich, Dywizji Kościuszkowskiej, gen. J. Hallera, Kaczewska, Kopernika od numeru 56 parzyste wzwyż i od 61 numery nieparzyste wzwyż, Korczaka od 1 do 22, Legionów od 100-106 parzyste i 101 do 119 numery nieparzyste, Lutycka, M. Mokwy, Nocznickiego, Okrętowa, Redłowska od 34 numery parzyste wzwyż i od 37 numery nieparzyste wzwyż, Senatorska, Skośna, Stoczniowców, F. Suchanka, W. Szczeblewskiego, Wojewódzka.

Dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zerówki) w roku szkolnym 2020/2021 biorą udział w rekrutacji elektronicznej. W poniedziałek , 2 marca przed godziną 12:00 na stronie internetowej Miasta Gdyni zostaną zamieszczone wszystkie informacje o przebiegu rekrutacji.

 

RODZAJ DZIAŁANIA

TERMIN

1.      Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty oddziałów przedszkolnych (logujemy się i wypełniamy wniosek online)

2 marca 2020 r.

godz. 12:00

2.      Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 2 marca od godz.: 12:00

do 16 marca 2020 r. do godz. 16:00

3.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

25 marca 2020 r. o godz. 15:00

4.      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

Do 31 marca 2020 r. do godz. 17:00

5.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

8 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00

 

Informacje na temat rekrutacji do pozostałych klas SP nr 53:

Podstawą przyjęcia ucznia do naszej szkoły jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły wniosku, który znajduje się poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem rekrutacyjnym do klas I - VII .

Rekrutacja do pozostałych klas rozpocznie się w maju.

RODZAJ DZIAŁANIA

TERMIN

1.      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 6 maja 2020 do 29 maja 2020 godz. 15:00

2.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

 5 czerwca 2020 godz.: 12:00

3.      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

 5-15 czerwca 2020

4.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 17 czerwca 2020 godz. 12:00

 

 Wnioski o przyjęcie do szkoły:
klasa I
oświadczenie woli

KRYTERIA REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 W GDYNI.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta Gdynia z dnia 30 grudnia 2015r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U. Województwa Pomorskiego z 2015 r. )

Zarządzenie nr 371/2019/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.01.2019 r.

Uchwała Rady Pedagogicznej ZSO nr 6 z dnia 6 lutego 2019 r.;

 

 1. Kryteria rekrutacji dzieci spoza rejonu do Szkoły Podstawowej nr 53 w Gdyni ( zwanej dalej SP53) wraz z liczbą punktów:

 

KRYTERIUM REKRUTACYJNE

LICZBA PUNKTÓW

Kandydat , którego rodzeństwa uczęszcza do SP53

50

Kandydat, który uczęszcza do oddziału przedszkolnego w SP53

40

Niepełnosprawność kandydata

30

Samotne wychowywanie kandydata

30

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

30

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

30

Miejsce pracy rodzica kandydata w obwodzie SP53

20

Kandydat uczęszczający do przedszkola znajdującego się w obwodzie SP53

10

Kandydat, którego rodzice/ opiekunowie prawni są absolwentami ZSO nr 6

10

 

 

 

 1. Podstawą przyznania punktów przez komisję rekrutacyjną jest złożenie odpowiedniego oświadczenia ( wzory w załączeniu)
 2. Kandydaci zakwalifikowani w rekrutacji wstępnej odbywają wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi spotkanie z pedagogiem/ psychologiem szkolnym.
 3. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Prezydenta Miasta Gdyni.

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
  z póź zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

 

Informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 53, 81-453 Gdynia, ul. Gen. J. Hallera 9, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Aleksandra Nodzyńska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 3. Celem zbierania danych jest:
 4. a) rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole,
 5. b) wypełnianie statutowych zadań szkoły w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art. .6 ust. 1 lit. c); 9 ust. 2 lit. a).
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
 7. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do szkoły i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom szkoły,
 8. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
 9. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 10. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 13. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 14. W przypadku dzieci które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 15. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
 16. sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
 17. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
 18. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 19. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 20. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań szkoły wobec Pani/Pana dziecka.
 21. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
 22. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Dokumentacja dla uczniów spoza rejonu:

klasa I
oświadczenia